Imam Homeini r.a. - obnovitelj vjere, - Balkan Times

Imam Homeini r.a. – obnovitelj vjere,

image

Imam Homeini r.a. – obnovitelj vjere, – Imam Homeini r. a., jasno kaže: „Ljudsko ja je izvor svih vidova širka. Pokvarena ulema za ummet je opasnija od šejtana i taguta i gora je od njih. A ljudsko ja i ulema su srce dina pojedinca i zajednice.“ Osim naprijed navedene teze da je Imam Homeini r. a., obnovitelj vjerske i političke misli u Islamu iz proteklog perioda da se uočiti još jedna greška pa se slobodno može reći da se radi o velikoj grešci, a to je da mnogi istraživači života, život, učenje i djela Imama tretiraju kao objekat istraživanja i izučavanja.

Midhat ef. Čelebić

S imenom Allaha, Milosnog, Premilosnog!

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Neka je potpuni blagoslov i neprekinuti mir na Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe dobre i sve iskrene sljedbenike. Neka je Allahov selam na organizatore i domaćine ovog cijenjenog skupa i na sve nas prisutne koji smo se okupili da obilježimo dan kada je s ovog svijeta na ahiret preselio obnovitelj dina ummeta Muhammedova s. a. v. s., stoljeća našeg življenja koji je genetski, znanjem i djelom i duhovno pripadao najčišćoj, najčasnijoj, najsačuvanijoj i najzaštićenoj lozi, Imam Homeini rahmetullahi alejhi. El Fatiha!

Prenosi se od Pejgambera s. a. v. s., da je rekao: „Zaista će Allah ovome ummetu na svakih stotinu godina slati onoga ko će im obnoviti njihov din.“ Primjećujemo i odmah na početku naglašavamo da hazreti Pejgamber s. a. v. s., ukazuje na din ummeta njegovog, a ne na din Allahov koji je i njegov din i to je vrlo važna obznana koju nosi u sebi ovaj hadis.

Jer, Allahov din, niti se povećava niti smanjuje, niti jača niti može slabiti, dok din pojedinca i zajednice može biti veći i manji, jači i slabiji, čist i zaprljan, ispravan i neispravan, pa Uzvišeni Allah iz Svoje milosti ummetu svoga Miljenika, šalje obnovitelja njihovog dina da im rekonstruiše njihov din ispravljajući im učenje i sistem vrijednosti po kojem žive, rade i djeluju. On nije obnovitelj vjerske misli, jer ni hazreti Pejgamber s. a. v. s., nije poslat da ispravi i upotpuni misao – nego je obnovitelj dina, a osnovu i temelj dina čini moral, kao što je rekao hazreti Pejgamber: „Poslat sam da upotpunim moralne vrijednosti!“.

Insistiranjem na tezi da je hazreti Homeini r. a. obnovitelj i vjerske misli umanjuje se značaj njegove misije koja je očita i neosporiva. Njegov najveći keramet koji je pokazao nije politička nego moralna revolucija, a sve druge promjene i dobra su plodovi ili posljedice te revolucije. Imam Homeini r. a., jasno kaže: „Ljudsko ja je izvor svih vidova širka. Pokvarena ulema za ummet je opasnija od šejtana i taguta i gora je od njih. A ljudsko ja i ulema su srce dina pojedinca i zajednice.“ Osim naprijed navedene teze da je Imam Homeini r. a., obnovitelj vjerske i političke misli u Islamu iz proteklog perioda da se uočiti još jedna greška pa se slobodno može reći da se radi o velikoj grešci, a to je da mnogi istraživači života, život, učenje i djela Imama tretiraju kao objekat istraživanja i izučavanja. U takvoj postavci istraživač sebe stavlja u položaj subjekta, a svom dinu daje mjesto predikata.

Takvu grešku prave mnogi koji se bave učenjem i izučavanjem Kur'ana, hadisa i sunneta kao i života i rada drugih Allahovih robova koji su nosioci i prenosioci Uzvišenih znanja i spoznaja. Takvim pristupom ne može se doći do čišćenja, napredovanja, istinske upute i bereketa. Takav akademski pristup je kao slikanje izvora čiste vode i bogatih trpeza jela, a vodom sa slike niti se može žeđ ugasiti, niti se može čistiti kao što se jelom sa slike ne može utoliti glad niti se može slabost ukloniti. Nama treba čista voda, čisto znanje, zdrava hrana, dobra djela koja su takva po mjeri obnovitelja dina, a ne po mjeri slikara, kur'anskom terminologijom iz vremena Musaa, a. s., kazano, sihirbaza, obožavatelja i zaštitnika šejtanskih i tagutskih i faraonskih ustrojstava i sistema. Navest ću dva primjera. Mnogo je hadisa preneseno od hazreti Pejgambera s. a. v. s., u kojima on govori svojim ashabima o za njih dolazećim vremenima, danima i događajima, a za nas su mnogi od tih vremena, stanja i događaja prošlost i sadašnjost. Tako, u jednom hadisu hazreti Pejgamber s. a. v. s., kaže: „Doći će vrijeme kada će se vaši neprijatelji obrušiti na vas kao što se lešinari obrušavaju na lešinu“.

Neko od prisutnih upita: „Je li to što će nas biti malo, Poslaniče Allahov?“ Na što hazreti Pejgamber s. a. v. s., odgovori: „Ne, bit će vas kao pjene na moru, ali će u vašim srcima biti dvije stvari zbog kojih ćete biti u tom stanju, a to su ljubav za dunjalukom i bježanje od smrti“. Svjedoci smo kako su već desetljećima muslimani u, po hadisu, opisanom stanju. Na sve strane se govori i piše o jedinstvu, bratstvu, slozi i međusobnoj povezanosti između muslimana. Konstatira se stanje i upućuju pozivi na promjene, no ogromna većina iz svoje subjektivnosti predikatira lični din ili din elita kojima služe. A da se istinski vjeruje hazreti Pejgamberu, tada bi odgojno-obrazovne ustanove kao i institucije s islamskim prefiksom imale za cilj zaštitu ummeta od, u hadisu spomenutih, uzroka teškoga stanja.

Znalo bi se šta je alem i šehadet, a šta dunja i u kojim sve slučajevima ajeti u vanjskom svijetu postaju dunjaluk. Muslimane bi poučavali i odgajali da više vole ahiret nego dunja jer je to jedan od uvjeta da bi neko bio mu'min. Izučavala bi se smrt i odgojni putevi bi vodili uvjerenju do kojeg se dolazi ako se slijedi uputa data u hadisu hazreti Pejgambera s. a. v. s., “Umrite prije nego što budete usmrćeni“. Naprotiv, radi se suprotno. Muslimani kao posljedica poučavanja dinu zaziru od smrti toliko da ih vrijeđa čak i traženje halala od njih, a umiranje se koristi kao važna stavka u finansijskim predračunima. Odlazak na dženazu kao važan izvor prihoda u mnogim muslimanskim zajednicama širom svijeta. A gdje je rad za ahiret i svijest o smrti kao o pojavi s kojom se živi i s kojom se moramo susresti?! Jeste, to je jasno uočljivo u životu Imama Homeinija r. a., njegovih saradnika i sljedbenika. A ostale vjersko-političke muslimanske elite, kod njih ćemo jasno vidjeti kako ne biraju sredstva s ciljem ostvarivanja svih dunjalučkih interesa. No, ruhanijet ili emr obnoviteljstva nezaustavljiv je.

Irački narod sa svojom elitom ne samo što su iznevjerili dato obećanje da će i oni krenuti u revoluciju zajedno s iranskim narodima nego su učestvovali ili svojom šutnjom i pasivnošću pomagali agresiju Saddama i njegovog režima čiji je cilj bio gašenje svjetla islamske vlasti u Iranu. Pa kako završi Saddam i šta preživi i preživljava irački narod?! Kako završiše i završavaju i drugi koji odbiše poziv da obnove svoj din. Ovo je tek prva trećina ovog stoljeća, a šta se sve izdogađalo u ovom periodu. Jedini izlaz iz stanja potlačenosti, slabosti, poniženja i bezvrijednosti je u liječenju duša i srca od slabosti čiji su uzroci ljubav za dunjalukom i bježanje od smrti. A kako je Imam Homeini r. a., odstranio ove bolesti od onih koji ga volješe i slijediše? U kakvom bereketu se sad razvija Iran, kako napreduje u svakom pogledu teško je sagledati i samim Irancima. Stoga, kad čitamo nešto što je Imam Homeini r. a., govorio ili pisao, čitajmo i slušajmo to s povjerenjem, proučimo mu 11 puta Ihlas i Fatihu i poklonimo, jer sami sebe sobom ne možemo ni liječiti ni buditi niti voditi napretku i uspjehu.

On je subjekat, ono s čime obnavlja din predikat, a oni koji pripadaju ummetu Muhammeda s. a. v. s., su objekat u rečenici života na ovome svijetu, svijetu osvjedočenja i potvrđivanja datog obećanja u danu Elesta. Oni koji iz Kur'ana Časnog, hadisa i sunneta uzimaju što njima odgovara, a zanemaruju i ignorišu što njihovim interesima, ciljevima i koncepcijama ne odgovara bit će sa svojim sljedbenicima izloženi poniženju na ovome svijetu to dragi Allah kaže u 85. ajetu sure El-Bekare. Isto tako, oni koji govore što ne rade i oni koji bez Sultana s Allahovom podrškom i pomoći dobijene autoritativnosti raspravljaju o njegovim ajetima izazivaju srdžbu Allahovu i srdžbu vjernika.

Kako to kaže Uzvišeni Allah u suri Mu'min, 35. ajet: „A u njihovim srcima je samo bolest“. „Oni siju smutnju, a misle da uspostavljaju red“, Mu'min 56. ajet. Drugi primjer koji navodim je vrlo često citirani iz konteksta događaja i govora istaknuti dio hadisa, a kojim sebi nastoje priskrbiti legitimiteti oni koji sebe vole nazivati da'ijama a svoje djelovanje da'wom, a on glasi: „Da Allah preko tebe uputi jednog čovjeka na Pravi put, bolje ti je od umri neima“. Kad bolje izučimo značenje sintagme umri neim, saznat ćemo da se njom ukazuje na najbolje, najvrijednije i najcjenjenije blago na dunjaluku. Hadis u cjelini daje potpuno drugo značenje od onoga kako se nastoji nametnuti ovom dijelu hadisa. Naime, sedme godine po hidžri, hazreti Pejgamber s. a. v. s., krenuo je sa oko 1400 boraca u pohod na Hajber.

Za taj pohod hazreti Pejgamber je dao poseban proglas kakav nije prije davao, da s njim mogu ići samo oni koji su potpuno spremni na džihad, a to su oni koji su mu dali prisegu pod drvetom na Hudejbiji. Samim tim što su u Kur'anu spomenuti, pohod na Hajber ima svoju kur'ansku, a to znači svevremensku dimenziju. Niko od munafika nije se mogao priključiti. Hajber sa svojih osam utvrđenja ajet je u vanjskom svijetu koji objašnjava samo središte nefsi-emare, jer je on bio sjedište spletki protiv hazreti Pejgambera, a nefsi-emare je izvor ljubavi za dunjalukom i svih drugih loših osobina i loših djela. To je bio Hajber kojeg je branilo oko 20.000 dobro naoružanih u jakim utvrđenjima zaštićenih neprijatelja Poslanikovih.

U pohodu na Hajber, hazreti Pejgamber s. a. v. s., pokazao je veći broj mu'džiza kojima se povećava i učvršćuje uvjerenje, jer je i najveća vrijednost u srcu, a što također ne treba zanemariti. Nakon nekoliko pokušaja da se osvoji najveće utvrđenje hazreti Poslanik predveče reče da će sutradan dati muslimansku zastavu u ruke čovjeka koji voli Allaha i Poslanika Njegova i kojeg voli Allah i Poslanik Njegov. Znajući koliko je to značajno svi su otišli na počinak okupirani mišlju ko bi mogao biti taj čovjek. Kad je osvanuo novi dan požurili su Poslaniku potajno se nadajući da će svaki od njih primiti bajrak od Pejgambera. A onda je hazreti Pejgamber pitao: „Gdje je Alija, sin Ebu Taliba?“ Rekli su mu da ga bole oči, pa zato nije ni prisutan.

Hazreti Pejgamber reče da ga dovedu i tu pred svima pokaza još jednu mu'džizu. Namaza hazreti Alijine oči svojom mubarek pljuvačkom, te on odmah ozdravi, a kad mu predade zastavu u ruke hazreti Alija upita: „Poslaniče Allahov, hoću li se protiv njih boriti dok ne budu kao i mi?, a hazreti Pejgamber s. a. v. s., tada reče: „Idi polahko dok ne dođeš do predgrađa njihova, a onda ih pozovi u islam i izvjesti ih šta su dužni od prava Allahovih izvršavati. Tako mi Allaha, da Allah preko tebe uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od umri-neima.

Evo, ovo je cijeli događaj i hadis kako ga prenose i muhadisi u hadiskim zbirkama. Njegovo značenje ne može se odvojiti od značaja i značenja osvojenja Hajbera, a posebno od hazreti Pejgamberovih riječi: „Sutra ću dati zastavu u ruke čovjeka koji voli Allaha i Poslanika Njegova i kojeg voli Allah i Poslanik Njegov. Mada je Uzvišeni Allah objavio da je Zadovoljan od svih koji su hazreti Pejgamberu dali bejat pod drvetom na Hudejbiji, a svi su bili u tom pohodu i za taj pohod samo oni odabrani. Ipak, među svima njima, za hazreti Aliju hazreti Pejgamber kaže što je rekao. Njemu, hazreti Aliji r. a., hazreti Pejgamber je uputio ove riječi u kojima ukazuje na vrijednost upućivanja njegovog i vrijednost čovjeka koji bude upućen preko njega.

A ovi ublehaši, bez znanja i morala sebi pripisuju pravo koje je dato hazreti Aliji u citiranom hadisu. Din onih koji sebe smatraju ummetom Muhammeda s. a. v. s., a koji ne sadrži berekete obnovitelja dina ne samo s kraja proteklog stoljeća, to je din onih što podržavaju i održavaju stanje poniženja i ponižavanja, koji se lahko uklapaju u svaki šejtanski, tagutski i faraonski sistem s privilegijama koje ti sistemi daju, kojima je najvažnije zadovoljstvo i zadovoljenje nefsanskih hirova. Za takvu ulemu, za takvu vjeru, Imam Homeini r. a., kaže da je opijum za mase. Na kraju bih uputio selam onako kako je to činio Imam Homeini.

Selam svim muslimanima svijeta kojima je časni Pejgamber i pečat vjesnika Poslanik, kojima je Časni Kur'an knjiga i kojima je Časna Ka'ba kibla. Selam onima koji su se odvratili od svih vidova širka i okrenuli se središtu tevhida. Onima koji su se oslobodili okova robovanja svim idolima svijeta, oslobodili se robovanja imperijalističkim i kolonijalističkim centrima i šejtanskim silama pa su se vezali za posvemašnu moć Allaha i brdo sigurnosti. Selam onima koji su shvatili tajnu poziva istinitog Svevišnjeg i koji Mu se odazivaju. Ovo izlaganje završio bih dovom koju je učio Imam Homeini.

Allahu, daruj nama zadrijemalim uspjeha u buđenju. Daj da se vladari islamskih zemalja dozovu Tebi, da bi nad muslimanima vladali islamskim mjerilima i skršili idole i tagute. Allahu, sačuvaj nas slijeđenja šejtana i duše sklone zlu. Odvrati nas od ljubavi prema imetku, položaju ovosvjetskom i vlastitoj duši. Skini s muslimanskih zemalja ruke moćnika i izrabljivača, uputi nas onome u čemu je Tvoje zadovoljstvo.

Osnaži islam i muslimane i sačuvaj nas zla potlačenosti. Ti se Svojom beskonačnom milošću okreni muslimanima i spasi njih i nas od zarobljenosti svojim jastvom, robovanja idolima i posebno od robovanja svome nefsu. Odvrati zlo silnika od slabih u svijetu, a posebno od muslimana. Daj da se muslimani okrenu Tebi, i daruj odvažnost i hrabrost muslimanskim narodima kako se ne bi prepustili uz svu brojnost i dobra koja posjeduju silnicima Istoka i Zapada, i kako ne bi sebi dopustili potlačenost i ropstvo. Amin!

(Stavovi iznešeni u tekstu ne predstavljaju nužno stavove BalkanTimes)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.